تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

 

با این برنامه همراه باشید.برگرفته شده از myradio.blog.ir