تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

تا به حال به موضوع فکر کردید که مسافر یک سفینه فضای به سیاره سرخ " مریخ " باشید؟ البته سفرتون از نوع بدون بازگشت باشه؟ البته شما فیلم مریخی رو دیده باشید که شخصیت فیلم مدتی رو که کوتاه هم نیست تنها در این سیاره سپری میکنه فکر میکنید میتونید عازم این سفر بشید؟

برای این که بیشتر در این باره بشنوید شما رو به شیندن این برنامه در ادامه مطالب دعوت میکنم.

 


دریافت