تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

 چند برنامه گذشته کاوشگر یعنی پیشگوی ، صنایع دریای ، دلفین ها ، حالا  در این برنامه به ناگفته های این برنامه ها پرداخته میشه و آیتم های که در زمان پخش به هر دلیلی وت نشد پخش یا صحبتش بشه در این برنامه کاملتر میشه پس برای شنیدن این برنامه با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت