تهیه کننده شهره شایان.

مجریان سیاوش عقدای، محسن رسولی.

پیشگوی.. چقدر به این کلمه باور دارید؟ چقدر به حرف های کسانی که از ته فنجان قهوه شما از کف دستان  یا چشمانات میگن باور میکنید.

اگه دوست دارید خیلی تخصصی و خیلی جامع با این موضوع که پیش گوی چقدر میتونه واقعی باشه یا خیال پردازی با این برنامه همراه باشید.

 


دریافت